tenzid

Tenzidy znižujú povrchové napätie vody adsorpciou na rozhraní kvapaliny a plynu. Podobne znižujú medzipovrchové napätie medzi olejom a vodou tak, že sa adsorbujú na rozhraní medzi kvapalinami. Mnohé tenzidy dokážu tvoriť agregáty vnútri fázy kvapaliny. Jeden typ agregátu sa nazýva micela. Koncentrácia, pri ktorej začína tenzid tvoriť micely vnútri rozpúšťadla, sa nazýva kritická micelárna koncentrácia. Keď tvoria tenzidy micelu vo vode, ich "chvosty" (hydrofóbne konce, zvyčajne uhľovodíkové reťazce) tvoria jadro podobné olejovej kvapôčke a ich ionizované (alebo aspoň polárne) "hlavy" tvoria vonkajší obal, ktorý udržuje kontakt s vodou. Agregáciou tenzidu v olejovej fáze vzniká takzvaná inverzná micela. Pri inverznej micele tvoria hlavy jadro, kým chvosty udržujú kontakt s okolitou olejovou fázou.