Ochrana osobných údajov

4INFORMÁCIE A POUČENIE O PRÁVACH V ZMYSLE "§ 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov"

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod číslom 1614559.

 

 

 

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovej stránke www.petparadise.sk . V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ e-shopu Sirex Group s.r.o., Štúrova 84, 956 12 Kamanová,  IČO: 48244171, zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Nitra, Oddiel Sro, vložka číslo: 39191/N (ďalej len "Prevádzkovateľ") oprávnený spracovávať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope Prevázkovateľa na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.
V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope www.petparadise.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite  emailom na info@petparadise.sk


Po zrušení registrácie v e-shope www.petparadise.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje je Prevádzkovateľ povinný podľa platných zákonov uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný informovať prevádzkovateľa o ich zmene emailom na mailto:info@petparadise.sk

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom spracovania objednávky.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovenská pošta , Geis ,  Heuréka point .