Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy

3POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Predávajúci: Sirex Group s.r.o. , Štúrova 84, 956 12 Kamanová , IČO 48 244 171,

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.  

 

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď  Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť:

a.) webový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý nájdete tu  .  Ak zasielate tovar poštou, balík označte číslom objednávky.

b.) formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, môžete po jeho vyplnení zaslať  na e-mailovú adresu: mailto:reklamacie@petparadise.sk Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený  formulár  do balíka.  Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 

2.  Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. 

3.  Spôsob vrátenia tovaru

Tovar môžete zaslať na adresu: Sirex Group s.r.o. , petparadise.sk, Štúrova 84, 956 12 Kamanová. Tovar by mal kupujúci- spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. 

4.  Poškodený tovar

Pri doručení prepravcom je kupujúci povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom petparadise.sk, príp. poškodenie balíka). Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.  

Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo je porušená originálna páska petparadise.sk, tovar od prepravcu neprevezmite a informujte nás pomocou kontaktného formulára. V prípade, že poškodenie obsahu zásielky zistíte po jeho prevzatí, kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára . 

5.  Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • predaj živého krmiva, po uplynutí 24 hodinovej záruky,
  • predaj živých zvierat, po uplynutí 24 hodín od dodávky

 

Toto poučenie bolo aktualizované 6.8.2018