Informácie pre chovateľov papagája žako

ChovateLia ŽAKOV POZOR!  

 

 Začiatkom roku 2017 čakajú majiteľov žakov šedých (Psittacus erithacus) nové povinnosti!

Výsledok vyhľadávania obrázkov

Žako šedý veľký (Psittacus erithacus erithacus) a žako sivý libérijský (Psittacus erithacus timneh) . Dohovor CITES doteraz vníma žaka sivého ako jeden druh s dvoma poddruhmi. 

 

Prečo došlo k preradeniu žaka šedého z II CITES do CITES?

Na konferencii strán CITES v juhoafrickom Johannesburgu (prelom septembra a októbra 2016) bolo zmluvnými stranami odhlasované veľké množstvo zmien v prílohách CITES. Zmena, ktorá sa slovenskej chovateľskej verejnosti dotkne najviac, predstavuje preradenie žaka sivého ( Psittacus erithacus ) z prílohy II CITES do prílohy CITES I. Účinnosť tejto zmeny pre krajiny EÚ nastane s publikovaním novely príloh CITES k nariadeniu Komisie č. 338/97 v úradnom vestníku EÚ. Táto novela už bude zahŕňať zmeny v prílohách AD (premietnutie zmien v prílohách I-III odhlasovaných v Johannesburgu do európskeho práva).

 

Čo bolo hlavným dôvodom tejto zmeny?

Návrh na preradenie žaka z II CITES do CITES podalo 7 afrických krajín: Angola, Chad, Gabon, Guinea, Nigéria, Senegal, Togo; Spolunavrhovateľmi boli EÚ a USA. Zaradenie žakov do CITES malo na konferencii zmluvných strán veľkú podporu, v tajnom hlasovaní sa 95 zmluvných strán z prítomných 152 voličov strán vyslovilo pre preradenie z II do I. Proti bolo 35 krajín (napr. Bahrain, Spojené arabs.emiráty, Dem.rep . Kongo, Čína, JAR, Japonsko, Nórsko, Kamerun).

Hlavnými dôvodmi pre preradenie (a zároveň naplnenie kritérií podľa CITES) sú: ohrozenie populácií na prežitie vo voľnej prírode z dôvodu obchodu a úbytku stanovíšť (odlesňovanie), neudržateľné techniky odberu vzoriek z voľnej prírody, vďaka ktorým dochádza k  vysokej mortalite jedincov už po odchyte a pred vlastným transportom a tiež v jeho priebehu ( 30-90% ). Druh na mnohých miestach úplne vymizol, alebo sa vyskytuje len lokálne vo veľmi malých počtoch. Došlo k poklesu populácie za tri generácie (46,5 roka) o 50% (v Ghane o 90%, tiež v Benine je extrémne vzácny či lokálne vyhubený, ďalej v Burundi, Guinei, Guinei - Bissau, Keni, Rwande, Tanzánii a Togu ).

Od roku 1975 do 2014 bolo legálne vyvezené cez 1,3 milióna jedincov z voľnej prírody , žako je najviac obchodovaným vtákom z príloh CITES. Na 800 jedincov reálne vyvezených mesačne pripadá až 1500 reálne odchytených jedincov mesačne. Žako šedý bol 4 x zaradený do revízie obchodu pod Výborom CITES pre živočíchy (Animals Committee) medzi najčastejšie obchodované druhy.

 

Kamerun a Demokratická republika Kongo - obmedzenia vývozu

Kamerun je dnes jedinou krajinou, ktorá ešte má do konca roka 2016 povolenú kvótu na vývoz žakov z voľnej prírody (3000 jedincov za rok). Demokratická republika Kongo (DRC) mala na tento rok kvótu 5000 jedincov, vývoz z tejto krajiny bol ale v marci zastavený. Stalo sa tak na základe januárového rokovania Stáleho výboru CITES (Standing Committee). Dôvodom bolo závažné porušovanie pravidiel pre povolený a regulovaný obchod. Kvóta pre vývoz žakov bola v DRC bola pravidelne prekračovaná, dochádzalo k falšovaniu vývozných papierov, vyvážali sa jedinci z iných areálových krajín cez DRC a tiež Kamerun, dochádzalo k vývozu jedincov deklarovaných ako odchované v zajatí, ale v skutočnosti sa jednalo o papagáje z odchytu.

Kamerun bol jedinou krajinou, ktorá vytvorila plán starostlivosti (management plan) na udržanie populácie žakov vo voľnej prírode a na základe toho stanovila kvótu. Vedecký prístup k spôsobu stanovenia kvót bol však významne kritizovaný CITES komunitou, tiež opatrenia uvedené v management pláne nebola dostatočne implementovaná v praxi.

 

Zaradenie žaka do II CITES zlyhalo

Regulácia medzinárodného obchodu s ohroženýni druhmi by mala byť taká, aby nedošlo k ohrozeniu druhu vo voľnej prírode. U žaka sa samotná regulácia (nie úplný zákaz) obchodu, resp. vývozu vtákov z prírody, prejavila ako vysoko neúčinná. I CITES bude znamenať celosvetový zákaz obchodu (resp. Vývozu jedincov z voľnej prírody), vyššie sankcie, intenzívnejšie kontroly, jednotnú implementáciu všetkých krajín, registráciu zariadení k odchovu CITES Aj pre komerčné účely.

 

Čo bude znamenať zaradenie do CITES pre slovenských chovateľov?

Pre slovenských chovateľov žakov bude táto zmena znamenať povinnú registráciu všetkých exemplárov druhu žako sivý a s tým spojené povinné značenie. K predaju či všeobecne pre komerčné nakladanie s exemplármi žaka budú musieť mať chovatelia vydanú výnimku zo zákazu komerčných činností , rovnako ako u iných druhov papagájov zaradených v CITES I (resp. V prílohe A EÚ).

 

Preto odporúčame všetkým chovateľom žaka, aby pri overovaní postupov ďalšieho nakladania s exemplármi tohto druhu vychádzali predovšetkým z oficiálnych informácií poskytnutých orgánmi CITES v SR. Ministerstvo životného prostredia SR vydalo nasledujúcu informáciu:

 

Informácia Ministerstva životného prostredia SR k zmenám povinností pre držiteľov papagájov sivých - žakov (Psittacus erithacus) a gekónov druhu Lygodactylus williamsi

 

V dňoch 24.9 – 4.10.2016 sa v Johannesburgu (Juhoafrická republika) uskutočnilo 17. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES).

Na vyššie uvedenej konferencii bol prijatý návrh na preradenie druhu papagáj sivý – žako (Psittacus erithacus) z prílohy CITES II do prílohy CITES I a návrh na zaradenie druhu gekóna Lygodactylus williamsi do prílohy CITES I.

Oba vyššie uvedené druhy budú v rámci Slovenskej republiky (resp. EÚ) preradené z prílohy B do prílohy A nadobudnutím účinnosti novely priamo aplikovateľného nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Európska komisia predpokladá nadobudnutie účinnosti tejto zmeny koncom januára/začiatkom februára 2017.

Preradenie vyššie uvedených druhov do prílohy A teda predstavuje pre súčasných i budúcich držiteľov týchto exemplárov zavedenie nových povinností v oblasti

 vedenia evidencie,

 nezameniteľného označovania,

 preukazovania pôvodu a

 vykonávania komerčnej činnosti na území EÚ.

Na držiteľa exemplára druhu papagáj sivý – žako (Psittacus erithacus) alebo gekóna druhu Lygodactylus williamsi, ktorý má resp. bude mať tento exemplár v držbe pred nadobudnutím účinnosti novely nariadenia Rady (ES) č. 338/97, sa bude vzťahovať špeciálne 3 mesačné prechodné obdobie, uvedené v § 29 ods. 6 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Toto ustanovenie určuje obdobie troch mesiacov od zavedenia zmeny v prílohách nariadenia Rady (ES) č. 338/97, t. j. približne od 1.2.2017 do 1.5.2017, počas ktorých má držiteľ povinnosť:

uviesť evidenciu exemplárov do takého stavu, aký požaduje zákon pre exempláre zaradené do prílohy A a

požiadať o vydanie preukazu o pôvode alebo iného dokladu (v závislosti od toho, ako plánuje držiteľ s exemplárom ďalej nakladať).

Na ďalšie povinnosti držiteľa exemplára sa prechodné obdobie troch mesiacov nevzťahuje, začnú teda pre držiteľa platiť v deň nadobudnutia účinnosti novely nariadenia Rady (ES) č. 338/97, t. j. pravdepodobne koncom januára/začiatkom februára 2017. Jedná sa o:

povinnosť nezameniteľne označiť exemplár druhu preradeného do prílohy A,

povinnosti v súvislosti so zákazom vykonávania komerčných činností s exemplárom druhu preradeného do prílohy A, ktoré vyplývajú priamo z nariadenia Rady (ES) č. 338/97. 2 Na exempláre nadobudnuté po nadobudnutí účinnosti preradenia druhov do prílohy A sa automaticky vzťahujú ustanovenia zákona a príslušných nariadení EÚ, ktoré sa vzťahujú na exempláre druhov z prílohy A. Prechodné ustanovenie § 29 ods. 6 zákona sa ich netýka.

VEDENIE EVIDENCIE

Povinnosť zosúladenia vedenia evidencie so zákonom nadobudne platnosť s účinnosťou novely nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Zákon pri exemplároch druhov preradených do prílohy A zavádza v § 11 ods. 3 v súvislosti s evidenciou pre ich držiteľa ďalšiu povinnosť:

 každú zmenu údajov v druhovej karte je držiteľ povinný písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnému okresnému úradu doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 30 dní odo dňa zápisu zmeny.

Držiteľ, ktorý bude mať v držbe exemplár druhu papagáj sivý – žako (Psittacus erithacus) alebo gekóna Lygodactylus williamsi od konca januára/začiatku februára 2017 a nadobudol ho pred preradením druhu do prílohy A, si sám v prechodnom období troch mesiacov na ním vedenej existujúcej druhovej karte (nie je potrebné druhovú kartu prepisovať alebo založiť novú druhovú kartu) prepíše údaje o zaradení druhu do prílohy CITES a do prílohy EÚ

 v kolónke „Príloha CITES“ prepíše „II“ na „I“

 v kolónke „Príloha EÚ“ prepíše „B“ na „A“

 dopíše dátum vyznačenia zmeny.

Túto zmenu držiteľ do 30 dní od jej vykonania oznámi písomne alebo elektronicky príslušnému okresnému úradu doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou. Táto oznamovacia povinnosť (do 30 dní odo dňa zápisu zmeny) sa bude na držiteľa vzťahovať pri každej následnej zmene vo vedení evidencie na druhovej karte.

Upozorňujeme držiteľov na ustanovenie § 9 ods. 5 písm. b) zákona, podľa ktorého je každý držiteľ exemplára povinný uchovávať evidenciu o exemplároch, ktoré mal v držbe po dobu piatich rokov od vykonania posledného zápisu.

Ďalej upozorňujeme, že dodržanie povinností v súvislosti s evidenciou exemplárov kontroluje Slovenská inšpekcia životného prostredia a príslušný okresný úrad. Nesplnenie týchto povinností môže byť predmetnými orgánmi sankcionované.

PREUKAZ O PÔVODE EXEMPLÁRA ŽIVOČÍCHA

S nadobudnutím účinnosti novely nariadenia Rady (ES) č. 338/97 pravdepodobne od konca januára/začiatku februára 2017 vzniká držiteľovi v lehote tri mesiace povinnosť požiadať o

vydanie preukazu o pôvode alebo

udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností, ak držiteľ plánuje vykonávať s exemplárom komerčnú činnosť (tejto téme sa venujeme v ďalšej časti informácie).

Zákon teda umožňuje držiteľovi vybrať si medzi týmito dvoma dokladmi v závislosti od toho, ako plánuje s exemplárom nakladať.

Komerčná činnosť je v nariadení Rady (ES) č. 338/97 definovaná ako kúpa, ponuka na kúpu, nadobudnutie na komerčné účely, vystavovanie na verejnosti na komerčné účely, využitie na 3 komerčný zisk a predaj (znamená akúkoľvek formu predaja; nájom, výmenný obchod alebo výmena sa bude považovať za predaj; výrazy s obdobným významom sa budú vysvetľovať obdobne), držba na predaj, ponuka na predaj (znamená ponuku na predaj a akúkoľvek činnosť, ktorá by sa dala takto logicky vysvetliť vrátane reklamy alebo obstarania reklamy na predaj a výzvu na obchod) alebo preprava na účely predaja.

V prípade, že držiteľ neplánuje vykonávať vyššie definovanú komerčnú činnosť, požiada o vydanie preukazu o pôvode, ktorý vydáva miestne príslušný okresný úrad.

So žiadosťou o vydanie preukazu o pôvode žiadateľ na okresný úrad doručí

 kópiou druhovej karty,

 všetky písomné doklady, na základe ktorých exemplár nadobudol, ktoré obsahujú najmä meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania právnickej osoby, od ktorej exemplár nadobudol; vedecké meno druhu exemplára; počet nadobudnutých exemplárov; dátum nadobudnutia exemplára,

 akékoľvek ďalšie doklady a informácie (napr. kúpnopredajná zmluva resp. pokladničný blok, darovacia zmluva, potvrdenie o registrácii, povolenie na dovoz, v prípade odchovaného exemplára údaje a doklady o rodičovských exemplároch, ich označení, ďalšie informácie o odchove, záznam z nezameniteľného označenia, ak je exemplár označený), ktoré napomôžu určeniu pôvodu exemplára.

Upozorňujeme na skutočnosť, že exemplár môže mať už vydaný preukaz o pôvode na základe starších právnych predpisov.

NEZAMENITEĽNÉ OZNAČENIE

Na účely vydania preukazu o pôvode musí byť živý exemplár papagáj sivý – žako (Psittacus erithacus) nezameniteľne označený

 jedinečným, nedeliteľným a nesnímateľným krúžkom umiestneným na nohe (živé exempláre vtákov, narodené a odchované v zajatí a vtáky narodené v kontrolovanom prostredí) alebo

 jedinečne číslovaným injekčným transpondérom (mikročipom alebo minimikročipom) spĺňajúcich normy ISO 11784: 1996 (E) a 11785: 1996 (E) (všetky vtáky okrem tých, ktoré sú narodené a odchované v zajatí a vtáky narodené v kontrolovanom prostredí).

Živý exemplár druhu gekóna Lygodactylus williamsi musí byť na účely vydania preukazu o pôvode nezameniteľne označený jedinečne číslovaným injekčným transpondérom (mikročipom alebo mini-mikročipom) spĺňajúcim normy ISO 11784: 1996 (E) a 11785: 1996 (E), alebo iným vhodným nezameniteľným označením.

Upozorňujeme na už existujúcu povinnosť nezameniteľného označenia živých exemplárov vtákov druhov zaradených do prílohy B narodených a odchovaných v intenzívnej ľudskej opatere formou jedinečného, nedeliteľného a nesnímateľného krúžku (§ 13 ods. 1 a ods. 6 zákona), ktorá sa vzťahuje aj na druh papagáj sivý – žako (Psittacus erithacus). Držiteľ takéhoto exemplára má povinnosť zabezpečiť jeho označenie pod dohľadom zamestnanca príslušného okresného úradu alebo ním poverenej organizácie ochrany prírody a krajiny, ak 4 okresný úrad neurčí inak. Prítomný zamestnanec alebo ním poverená organizácia vyhotovuje z označenia záznam.

V prípade, že exemplár už nezameniteľne označený je, po doručení žiadosti o vydanie preukazu o pôvode vykoná príslušný okresný úrad fyzickú identifikáciu exemplára a vyhotoví o tom záznam. Potrebné je posúdiť najmä nezameniteľnosť označenia (nedeliteľnosť krúžku, vhodná veľkosť krúžku resp. jeho nesnímateľnosť, čitateľnosť kódu).

V prípade, že exemplár označený nie je, držiteľ exemplára druhu zaradeného do prílohy A je povinný zabezpečiť jeho nezameniteľné označenie pod dohľadom zamestnanca príslušného okresného úradu.

Vhodnosť iného označenia (ak predpísané označenie nie je vhodné z dôvodov špecifických fyzických a etologických vlastností živočícha) určuje príslušný okresný úrad na základe stanoviska Štátnej ochrany prírody SR, Vedeckého orgánu SR.

Okresný úrad následne vyhodnotí predložené písomné doklady a určí pôvod v súlade s § 12 ods. 6 zákona. V prípade, že exemplár nebol nezameniteľne označený a bude následne označený pod dohľadom zamestnanca príslušného okresného úradu, neznamená to ešte, že mu bude aj určený pôvod a vydaný preukaz o pôvode. Pre určenie pôvodu a vydanie preukazu o pôvode sú rozhodujúce predložené doklady o pôvode.

Upozorňujeme, že originál tlačiva preukazu o pôvode má hologram a ide o verejnú listinu, ktorej falšovanie je trestné. Tieto tlačivá majú k dispozícii príslušné okresné úrady.

Ďalej upozorňujeme, že dodržanie povinností v súvislosti s požiadaním o vydanie preukazu o pôvode, resp. iného dokladu kontroluje Slovenská inšpekcia životného prostredia a príslušný okresný úrad. Nesplnenie týchto povinností môže byť predmetnými orgánmi sankcionované.

VÝNIMKA ZO ZÁKAZU KOMERČNÝCH ČINNOSTÍ

S nadobudnutím účinnosti novely nariadenia Rady (ES) č. 338/97, ktorou budú druhy papagáj sivý – žako (Psittacus erithacus) a gekón Lygodactylus williamsi preradené do prílohy A (podľa informácie Európskej komisie koncom januára/začiatkom februára 2017), začne pre exempláre týchto druhov platiť zákaz vykonávania akýchkoľvek vyššie uvedených komerčných činností (podrobnú definíciu komerčných činností sme uviedli v predchádzajúcej časti tejto informácie).

Ak teda držiteľ plánuje vykonávať s exemplárom komerčnú činnosť, požiada Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) v správnom konaní o udelenie výnimky zo zákazov komerčných činností. Komerčnú činnosť je následne možné uskutočniť len s vopred vydanou platnou výnimkou zo zákazu komerčných činností (formou potvrdenia), pričom táto podmienka platí pre predajcu aj kupujúceho. Formulár žiadosti spolu s náležitosťami je možné nájsť na webovej stránke MŽP SR.

Formulár žiadosti

Zoznam potrebných náležitostí

Rovnako ako pri žiadosti o vydanie preukazu o pôvode je aj v tomto prípade potrebné priložiť všetky písomné doklady, na základe ktorých bol exemplár držiteľom nadobudnutý, ktoré 5 obsahujú najmä meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania právnickej osoby, od ktorej exemplár nadobudol; vedecké meno druhu exemplára; počet nadobudnutých exemplárov; dátum nadobudnutia exemplára a akékoľvek ďalšie doklady a informácie (napr. kúpnopredajná zmluva resp. pokladničný blok, darovacia zmluva, preukaz o pôvode vydaný na základe starších právnych úprav, potvrdenie o registrácii, povolenie na dovoz, v prípade odchovaného exemplára údaje a doklady o rodičovských exemplároch, ich označení, ďalšie informácie o odchove, záznam z nezameniteľného označenia), ktoré napomôžu určeniu pôvodu exemplára.

Požiadavky na nezameniteľné označenie exemplárov sú obdobné ako pri žiadosti o vydanie preukazu o pôvode, teda na účely udelenia výnimky zo zákazu komerčných činností musí byť živý exemplár druhu papagáj sivý – žako (Psittacus erithacus) nezameniteľne označený formou jedinečného, nedeliteľného a nesnímateľného krúžku (prípadne injekčným transpondérom), živý exemplár druhu gekóna Lygodactylus williamsi formou injekčného transpondéru (prípadne iným vhodným nezameniteľným označením).