Chovatelia papagája sivého - žaka - pozor na termíny

Slovenským držiteľom papagája sivého - žaka (Psittacus erithacus) a gekóna (Lygodactylus williamsi)

žako

pribudnú tento rok nové povinnosti v oblasti vedenia evidencie, nezameniteľného označovania, preukazovania pôvodu a vykonávania komerčnej činnosti na území EÚ.Dôvodom je prísnejšia ochrana uvedených druhov. 

Oba druhy boli v rámci EÚ resp. Slovenskej republiky preradené z prílohy B do prílohy A nadobudnutím účinnosti nariadenia Komisie (EÚ) 2017/160 z 20. januára 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. Spomínané nariadenie nadobudlo účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, t. j. dňa 4.2.2017.
Tento dátum je veľmi dôležitý, pretože začalo plynúť prechodné obdobie v trvaní troch mesiacov. Čo presne to pre držiteľov takýchto exemplárov znamená?

A.
Tu je na mieste zdôrazniť, že prechodné obdobie sa týka len držiteľov tých exemplárov, ktoré sa nachádzali v držbe aj pred účinnosťou vyššie uvedeného nariadenia t. j. do 3.2.2017.
Takíto držitelia sú teda v termíne od 4.2.2017 do 4.5.2017 povinní
· zosúladiť vedenie evidencie a 
· požiadať miestne príslušný okresný úrad o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha alebo MŽP SR o vydanie výnimky zo zákazu komerčných činností. Držiteľ si môže vybrať medzi preukazom a výnimkou v závislosti od toho, ako plánuje s exemplárom nakladať.
V praxi to znamená pre držiteľa nasledovné:

  1. V lehote od 4.2.2017 do 4.5.2017 vyznačiť zmenu v zaradení druhu do príloh CITES a príloh EÚ v držiteľovej existujúcej druhovej karte exemplára živočícha,
  2. V lehote 30 dní od vyznačenia zmeny túto zmenu oznámiť písomne alebo elektronicky miestne príslušnému okresnému úradu doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou,
  3. Ku dňu 4.2.2017 zabezpečiť nezameniteľné označenie exemplára pod dohľadom zamestnanca príslušného okresného úradu, ktorý vyhotoví z vykonania dohľadu nad nezameniteľným označením záznam (v prípade, že exemplár nie je nezameniteľne označený). Ak exemplár označený je a nezameniteľné označenie spĺňa podmienky jedinečnosti, nedeliteľnosti a nesnímateľnosti (čl. 66 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 a § 13 zákona č. 15/2005 Z. z.), nie je potrebné exemplár preznačiť,
  4. V prípade, že držiteľ neplánuje vykonávať s exemplárom komerčnú činnosť, v lehote od 4.2.2017 do 4.5.2017 požiadať miestne príslušný okresný úrad o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha,
  5. V prípade, že držiteľ plánuje vykonávať s exemplárom komerčnú činnosť, v lehote od 4.2.2017 do 4.5.2017 požiadať o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností MŽP SR.

Pozor, ak však chce takýto držiteľ vykonať prevod počas prechodného obdobia, je povinný tak urobiť už s platnou individuálnou výnimkou zo zákazu komerčných činností alebo platným preukazom o pôvode exemplára živočícha.
Formulár žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností (http://www.minzp.sk/files/oblasti/ochrana-prirody-a-krajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi/formular_ziadosti_kc21.1.pdf) spolu s náležitosťami je možné nájsť na webovej stránke MŽP SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/nalezitosti-ziadosti_kc-zako-gekon_tabulka-prechodne-obdobie.pdf)

B.
V prípade, že držiteľ nadobudol exemplár dňa 4.2.2017 a neskôr(ide teda o nového držiteľa), automaticky sa ho týkajú povinnosti, ktoré sa vzťahujú na držiteľov exemplárov druhov zaradených do prílohy A.
To v praxi znamená, že v prípade akéhokoľvek typu prevodu (komerčného alebo nekomerčného) je tento možné vykonať len s platnou individuálnou výnimkou zo zákazu komerčných činností (v prípade vykonania komerčnej činnosti na území Slovenskej republiky resp. celej EÚ) alebo platným preukazom o pôvode exemplára živočícha (v prípade vykonania iného prevodu napr. darovania alebo zapožičania na území Slovenskej republiky), čo platí pre oba subjekty, ktorých sa týka zmena držby – predávajúceho i kupujúceho resp. pôvodného držiteľa i nadobúdateľa. Nový držiteľ si následne bezodkladne po nadobudnutí exemplára založí druhovú kartu exemplára živočícha (http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/druhova-karta-exemplara-zivocicha.pdf), ktorú vyplní a v lehote 30 dní od vyznačenia zmeny túto zmenu oznámi písomne alebo elektronicky miestne príslušnému okresnému úradu doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou. Originál preukazu o pôvode exemplára živočícha alebo výnimky zo zákazov komerčných činností, spolu s originálom druhovej karty exemplára živočícha si starostlivo uchová.
Dôrazne odporúčame verejnosti nenadobúdať živé exempláre vyššie uvedených druhov bez jedného z týchto dokladov resp. nadobúdať ich len s originálom preukazu o pôvode exemplára živočícha alebo originálom výnimky zo zákazu komerčných činností!
Dôležité je tiež upozorniť na to, že komerčná činnosť je definovaná širšie, a síce ako kúpa, ponuka na kúpu, nadobudnutie na komerčné účely, vystavovanie na verejnosti na komerčné účely, využitie na komerčný zisk a predaj (znamená akúkoľvek formu predaja; nájom, výmenný obchod alebo výmena sa bude považovať za predaj; výrazy s obdobným významom sa budú vysvetľovať obdobne), držba na predaj, ponuka na predaj (znamená ponuku na predaj a akúkoľvek činnosť, ktorá by sa dala takto logicky vysvetliť vrátane reklamy alebo obstarania reklamy na predaj a výzvu na obchod) alebo preprava na účely predaja.
Pre tých držiteľov, ktorí nadobudli exemplár vyššie uvedených druhov dňa 4.2.2017 a neskôr vlastným odchovom, platia povinnosti držiteľov exemplárov druhov zaradených do prílohy A, t. j.

  1. Zabezpečiť nezameniteľné označenie exemplára pod dohľadom zamestnanca príslušného okresného úradu, ktorý vyhotoví z vykonania dohľadu nad nezameniteľným označením záznam (miestne príslušný okresný úrad je potrebné požiadať o vykonanie dohľadu nad označením a ten rozhodne o spôsobe nezameniteľného označenia, pričom musí byť pri označení prítomný),
  2. V prípade, že držiteľ neplánuje vykonávať s exemplárom komerčnú činnosť, po nezameniteľnom označení exemplára požiadať miestne príslušný okresný úrad u vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha,
  3. V prípade, že držiteľ plánujete vykonávať s exemplárom komerčnú činnosť, po nezameniteľnom označení exemplára požiadať o udelenie výnimky zo zákazu komerčnej činnosti MŽP SR.

Držiteľ si znovu môže vybrať, či požiada o vydanie preukazu o pôvode alebo o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností v závislosti od toho, ako plánuje s exemplárom nakladať.
Nové povinnosti priniesli zmeny v zaradení spomínaných druhov do príloh Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Zmeny odsúhlasili účastníci minuloročnej konferencie zmluvných strán dohovoru v Johannesburgu.

Prevzaté zo stránky MŽP SR