Ako ďalej burunduk ?

Vzhľadom na niekoľko desiatok otázok týkajúcich sa budúcnosti burunduka páskovaného - Tamias sibiricus (Laxmann, 1769), v súvislosti s jeho zaradením do zoznamu inváznych druhov vzbudzujúcich obavy únie, pripravili sme pre vás nasledujúcu odpoveď.

 

burunduk2   burunduk1  

 

Vykonávacím nariadením EU sa do zoznamu inváznych druhov vzbudzujúcich obavy únie dostal aj druh Burunduk páskovaný (Tamias sibiricus). 

V zmysle nariadenia EU č.. 1143/2014  čl. 7 je " Invázne nepôvodné druhy vzbudzujúce obavy Únie sa nesmú úmyselne:

a) priniesť na územie Únie vrátane tranzitu pod colným dohľadom;

b) držať, a to ani v držbe so zamedzením šírenia;

c) rozmnožovať, a to ani v držbe so zamedzením šírenia;

d) prepravovať do Únie, z Únie, ani v rámci nej, s výnimkou prepravy druhov do zariadení v súvislosti s eradikáciou;

e) uvádzať na trh;

f) používať ani vymieňať;

g) nechať rozmnožovať, chovať ani pestovať, a to ani v držbe so zamedzením šírenia, alebo

h) uvoľniť do životného prostredia.

2.Členské štáty prijmú všetky potrebné kroky na zabránenie neúmyselnej introdukcii alebo šíreniu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie, a tiež na zabránenie neúmyselnej introdukcii alebo šíreniu týchto druhov v prípade hrubej nedbanlivosti."

Z uvedeného vyplýva, že obchodovanie ako aj chov s týmto druhom (ako aj všetkými v zmysle vykonávacieho nariadenia) nie je povolený.
V sučastnosti sa pripravuje nový zákon "o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov", kde budú upravené postupy nakladania s inváznymi druhmi, v ktorom bolo navrhnuté, aby chovatelia, ktorí jedince nadobudli ešte pred schválením zoznamu mohli si tieto ponechať na dožitie, ale zároveň musia zabezpečiť, aby sa jedince nerozmnožovali a ani neunikli do voľnej prírody... Takže uvidíme, aké bude znenie v schválenom zákone

Celé nariadenie aj zo zoznamom môžete nájsť na stránke Štátnej ochrany prírody SR : invázne druhy

Preto vám s ľútosťou oznamujeme, že naše stiahnutie burunduka z ponuky je trvalé, ale zároveň vám s radosťou oznamujeme, že naša ponuka chovateľských potrieb a krmiva pre burundukov  bude naďalej pestrá a dopĺňaná.

 

V článku sme použili odborné rady od Ing. Ivany Havranovej, PhD., zoológ, vedúca oddelenia zoológie

Odbor územnej a druhovej ochrany, ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica