"CITES" krúžkovanie po novom

Informácie pre chovateľov v súvislosti s vydanou licenciou na distribúciu krúžkov.

V súlade s § 13 ods. 2 zákona je držiteľ živého exemplára živočícha podľa odseku 1 je povinný zabezpečiť nezameniteľné označenie exemplára spôsobom podľa osobitného predpisu (nariadenie Rady) do 30 dní od narodenia alebo nadobudnutia exemplára iným spôsobom okrem exemplára druhov, ktoré sú uvedené v zozname (príloha č. 11 vyhlášky).. Náklady na nezameniteľné označenie exemplárov znáša držiteľ exemplára.

Vtáky narodené a odchované v zajatí, ako aj iné vtáky narodené v kontrolovanom prostredí sa podľa zákona č. 15/2005 Z. z. označujú jedinečným a nedeliteľným uzavretým krúžkom umiestneným na nohe. Uzavretý krúžok umiestnený na nohe je nedeliteľný krúžok bez prerušenia alebo spojenia, ktorý nie je nijakým spôsobom porušený, má takú veľkosť, že ho nie je možné sňať z nohy vtáka v dospelosti, nasadí sa v prvých dňoch života vtáka a bol na tento účel komerčne vyrobený.
Za týmto účelom bola rozhodnutím MŽP SR zo dňa 28.08.2017 Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici podľa § 13a zákona č. 15/2005 Z. z. v spojení s čl. 66 ods. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 udelená licencia na distribúciu krúžkov.      Táto licencia nadobúda účinnosť dňa 01.12.2017.
Z uvedeného vyplýva, že nezameniteľné označenie exemplárov vtákov krúžkami môže od 01.12.2017 pochádzať len od tohto licencovaného distribútora.

Zároveň podľa § 22 ods. 1 písm. s) zákona hrozí pokuta od 80 eur do 16 600 eur podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá vyrába alebo distribuuje krúžky bez licencie udelenej MŽP SR. Z toho vyplýva, že nezameniteľné označenie exemplárov vtákov krúžkami môže od 1. decembra 2017 pochádzať len od licencovaného distribútora. Nakoľko Slovenská republika nemá iných licencovaných distribútorov, túto distribúciu v plnom rozsahu zabezpečuje od uvedeného dátumu ŠOP SR.

Typy krúžkov, označenie a ich použiteľnosť

Pre distribúciu budú použité dva typy krúžkov z materiálu zliatiny hliníka a nerezovej ocele v štandardných doteraz používaných priemeroch. Každý krúžok bude obsahovať dostatočne hlbokú razbu individuálneho znaku z číselného radu uvedeného distribútorom.

Znakom uvedeným na krúžku bude kód označenia krajiny (SK), evidenčný kód licencie (D1) a poradové číslo krúžku v registri distribuovaných krúžkov (šesťmiestny číselný kód): SKD1000001.

Nakoľko krúžok neobsahuje označenie roka, t.j. obdobie v ktorom bolo/je potrebné ho na exemplár osadiť, krúžok je možné použiť k nezameniteľnému označeniu exemplára ľubovoľne aj po období roka kedy bol zakúpený.

Som chovateľ, ako sa ku krúžkom dostanem?

Krúžky je možné si zakúpiť cez internetový obchod ŠOP SR uverejnený na webovej stránke www.sopsr.sk/kruzky/, kde si navolíte typ, veľkosť a počet krúžkov a objednávka je aj s potvrdenou notifikáciou zasielaná Vám na emailovú adresu.

Alternatívou je vypísanie ručnej objednávky stiahnuteľnej v pdf formáte z vyššie uvedenej stránky, alebo voľne dostupnej na správe CHKO Ponitrie, Samova 3, Nitra 949 01, prípadne v stánku ŠOP SR na burze exotov, hydiny, králikov, holubov a doplnkového tovaru pre chovateľov na Agrokomplexe v Nitre (ďalej len „burza exotov v Nitre“) v čase jej konania.

/ kalendár chovateľských búrz /

Po objednaní internetovým obchodom sú krúžky zasielané do jedného pracovného dňa* (* platí v prvých dvoch mesiacoch od začiatku distribúcie) odo dňa objednania a to poštou (na dobierku, 1. triedou, doporučene, do vlastných rúk). Cena poštovného do 1 kg zásielky je 3,90 eur. V prípade, že balík s tovarom má vyššiu hmotnosť, doručenie a cena poštovného je komunikovaná telefonicky a dohodnutá s chovateľom. Za balné je účtovaný manipulačný poplatok, pri osobnom odbere v cene 50 centov, pri zasielaní poštou 1 euro 50 centov.

V prípade, že chcete byť oslobodený od poštovného alternatívou je osobné prevzatie, a to na správe CHKO Ponitrie (vyššie uvedenej adresy), v pracovných dňoch od 09:00 do 14:00, alebo na burze exotov v Nitre, v dátumoch uvedených vystavovateľom Agrokomplex národné výstavisko, Štátny podnik. Na burze je možné si prevziať iba tovar objednaný v internetovom obchode ŠOP SR alebo objednávkovým formulárom, s dňom doručenia dvoch pracovných dní pred konaním burzy.

 

Register distribuovaných krúžkov

V oboch typoch objednávky (elektronická aj papierová), dávate súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 13a ods. 11 zákona v súlade s § 11a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) licencovaný distribútor (v tomto prípade ŠOP SR) je povinný viesť aktualizovaný register distribuovaných krúžkov do ktorého zapisuje poradové číslo krúžku v registri, spôsob a dátum nadobudnutia krúžku, údaje osôb, od ktorých boli krúžky nadobudnuté, popis označenia krúžkov, druh a charakter krúžku, údaje osôb, ktorým boli krúžky pridelené (meno a priezvisko alebo názov, adresa trvalého pobytu alebo sídlo a miesto podnikania osôb) a dátum distribúcie krúžku.

Podľa § 13a ods. 11 zákona je účastník konania povinný údaje z registra na žiadosť sprístupniť orgánom štátnej správy (podľa § 14 zákona).

Odoslaním elektronickej objednávky a svojim podpisom na papierovej forme objednávky dávate súhlas aj s obchodným a reklamačným poriadkom ŠOP SR.

Použitie krúžkov mimo licencovaného distribútora

Príloha č. 6 k vyhláške uvádza zoznam druhov, ktorých exempláre sa nezameniteľne neoznačujú. U týchto exemplárov, v prípade, že chovateľ má záujem ich označiť, je možné k označeniu použiť krúžok od ľubovoľného výrobcu resp. distribútora.

Agapornis fischeri – agapornis ružovkastohlavý

Agapornis personatus – agapornis pestrý

Agapornis roseicollis – agapornis ružovohrdlý

Alisterus scapularis – kráľčik červenohlavý

Aprosmictus erythropterus – kráľčik ušľachtilý (červenokrídly)

Dendrocygna arborea – kačica stromová

Forpus coelestis – papagájik modrokrký

Forpus conspicillatus – papagájik okuliarnatý

Forpus cyanopygius – papagájik zelenomodrý

Forpus passerinus – papagájik vrabčí

Myiopsitta monachus – klinochvost mníší

Nandayus nenday – klinochvost čiernohlavý

Neophema elegans – tráviar olivový

Neophema chrysostoma – tráviar modročelý

Neophema pulchella – tráviar tyrkysový

Neophema splendida – tráviar nádherný

Neopsephotus bourkii – tráviar ružovobruchý

Northiella haematogaster – speváčik červenobruchý

Padda oryzivora – ryžovník sivý

Platycercus adelaidae – kríženec druhov P. elegans a P. flaveolus

Platycercus adscitus – rozela šafranová

Platycercus caledonicus – rozela žltobruchá

Platycercus elegans – rozela bažantovitá

Platycercus eximius – rozela pestrá

Platycercus flaveolus – rozela bledožltá

Platycercus icterotis – rozela žltolíca

Platycercus zonarius – rozela žltokrká

Polytelis alexandrae – kráľčik modrotemenný (Alexandrin)

Polytelis anthopeplus – kráľčik horský (dymový)

Polytelis swainsonii – kráľčik nádherný (Barrabandov)

Psephotus haematonotus – speváčik červenochrbtý

Psephotus varius – speváčik mnohofarebný

Psittacula alexandri – ladniak (alexander) ružovoprsý

Psittacula cyanocephala – ladniak (alexander) pestrý (červenohlavý)

Psittacula eupatria – ladniak (alexander) veľký

Psittacula krameri – ladniak (alexander) malý

Purpureicephalus spurius – červenohlávok pestrý

Streptopelia decipiens – hrdlička

Streptopelia roseogrisea – hrdlička chichotavá

Všetky ďalšie informácie nájdete tu