Reklamačný poriadok


11. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

 

 

1.2 „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť Sirex Group s.r.o., so sídlom Štúrova 84,     956 12 Kamanová, IČO 48244171, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Nitra,odd. Sro,  vložka číslo 39191/N.

1.3 „Kupujúci“ je:

- spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a

-fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

1.4 Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

2.  Záručné podmienky

2.1 Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.

2.2 V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju reklamáciu.

2.3 Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

2.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3.  Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

3.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ - kupujúci  môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi  - kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ - kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

3.3 Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod a. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod b. tohto článku) tak, že umiestnil tento reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

4.  Vybavenie reklamácie

4.1 Reklamácia sa uplatňuje  poštou na adrese: Sirex Group s.r.o. ,  - Reklamačné oddelenie, Štúrova 84, 956 12 Kamanová

Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra) a vyplnený reklamačný list.

4.2 V prípade, že kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv tovaru určený iný subjekt ako predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

4.3 V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.

4.4 Ďalej je kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k tovaru, prípadne ich oznámi predávajúci na požiadanie kupujúceho.

4.5 Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

4.6 V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. V prípade prepravy krehkého tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.

4.7 V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

4.8 Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v  súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

4.9 Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

4.10 Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

 5.  Alternatívne riešenie sporov

5.1 V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Združenie slovenských spotrebiteľov, Palisády 22, 811 06 Bratislava, email: zss@zss.sk, tkidaho@stonline.sk, web: www.zss.sk resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

6.  Záverečné ustanovenia

6.1 V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u kupujúceho, alebo odporučí tovar dopraviť do servisného strediska.

6.2 Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 6.8.2018. 

 

Reklamačné oddelenie

 

Sirex Group s.r.o. - Reklamačné oddelenie
Štúrova 84
956 12 Kamanová

E-mail: reklamacie@petparadise.sk

 

Záruka

 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
 • U živých zvierat a živého krmiva sa záruka vzťahuje jedine na doručení živých a zdravých zvierat v požadovanej veľkosti. Záručná doba je 24 hodín na podrobné skontrolovanie zvieraťa  a živej potravy od doručenia zásielky,  a 4 týždne je normálna záručná doba poskytovaná nami na živé zvieratá / nie na živú potravu /. Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný zviera a živú potravu riadne skontrolovať. Ak kupujúci zistí iné vady po uplynutí 24 hodín, doma, je kupujúci povinný nás o tejto skutočnosti informovať telefonicky, alebo  e-mailom. V niektorých prípadoch budeme vyžadovať fotodokumentáciu stavu zvieraťa. Oprávnené reklamácie bude vybavené do 14 dní zaslaním nových živočíchov nebo vrátením peňazí. Na reklamácie neskoršie ako 4 týždne, ktoré môžu byť spôsobené nevhodným spôsobom chovu (nevhodné kŕmenie, manipulácia, nevhodný spôsob samotného chovu – držania v ubikácii, nevhodný chemizmus vody a podobne) nebudú brané na ohľad! 
 • Pri reklamácii uhynutého zvieraťa v záručnej dobe budeme v niektorých prípadoch vyžadovať pitvu zo  štátneho veterinárneho ústavu - po zvážení a po dohode (iné pitvy než z ŠVÚ nebudú akceptované). Záruky sa budú riešiť podľa zákona. 
 • Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. 
 • V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.
 • Všetky zasielané krmivá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktujeme kupujúceho telefonicky alebo e-mailom a zásielku odošleme až po jeho súhlase. 
 • Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

 

Hodí sa vedieť

 

 • Záručná doba plynie od prevzatia tovaru. 
 • Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru za nový alebo k výmene súčiastky, na ktorú je poskytnutá záruka, začína plynúť záručná doba znova od začiatku, od prevzatia nového tovaru (príp. od prevzatia tovaru s novou súčiastkou). 
 • Na darčeky k tovaru nemožno vyššie uvedené uplatniť.

 

Záručné listy

 

 • Pre uplatnenie záruky je nevyhnutne potrebný záručný list iba pre tie výrobky na ktoré bol záručný list vystavený. 
 • Pre všetky ostatné výrobky sa stačí preukázať iba daňovým dokladom (faktúrou alebo pokladničným bločkom), avšak ak bol pri kúpe dodaný aj záručný list odporúčame ho pri uplatnení záruky predložiť spolu s dokladom o kúpe. 

Daňový doklad dostanete spolu s doručenou zásielkou.

 

Záručný list

 

 • Spolu s tovarom Vám bude doručený aj nevyplnený záručný list (ak nie je priložený, slúži ako záručný list faktúra).
 • Záručný list môžete  poslať poštou - spolu s číslom svojej objednávky a okopírovanou faktúrou - na adresu:

  Sirex Group s.r.o.

        Petparadise,sk
        Štúrova 84
        956 12 Kamanová 

 • Potvrdený záručný list zašleme späť na vašu adresu, ktorú ste uviedli v objednávke (ak neuvediete inú). 
 • Záručné listy nepotvrdzujeme rovno, pretože tovar nevybaľujeme a fyzicky nekontrolujeme. 
 • Toto privilégium prislúcha vždy zákazníkovi, ktorý si tovar zakúpil. Preto vám dávame priestor tovar najskôr starostlivo skontrolovať a vyskúšať