Podmienky ochrany osobných údajov

4

INFORMÁCIE A POUČENIE O PRÁVACH V ZMYSLE nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov.

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod číslom 1614559.

I.

Základné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: " GDPR ") je spoločnosť Sirex Group s.r.o., Štúrova 84, 956 12 Kamanová,  IČO: 48244171, zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Nitra, Oddiel Sro, vložka číslo: 39191/N (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi a internými predpismi.                                                                            

1.2 Kontaktné informácie na prevádzkovateľa:

Adresa: Štúrova 84, 956 12 Kamanová

Telefón: +421911184562

email: info@petparadise.sk

1.3 Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

1.4 Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú: Ing. Peter Repík, email : repik@petparadise.sk

 

II.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

2.1 Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára.

Ak dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to:e-mailová adresa, meno a priezvisko, telefonický kontakt.

Z akého dôvodu?

Budeme vás prostredníctvom nich kontaktovať pre ďalšiu dohodu týkajúcu sa tovaru a služieb.

Na akom právnom základe?

Toto sa spracováva na základe článku 6 ods. 1 bod. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme spracovávať osobné údaje?

Ak nedôjde k dohode o ďalšej spolupráci, vaše údaje budeme spracovávať najdlhšie 15 rokov od našej poslednej komunikácie.

 

2.2 Spracovanie osobných údajov v prípade dokončenia nákupu.

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré pre nás vyplníte. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresu, telefonický kontakt, e-meilovú adresu.

Z akého dôvodu?

Na splnenie našej zmluvy musíme spracúvať osobné údaje – aby sme vám mohli dodať náš tovar alebo služby. Budeme s vami komunikovať aj prostredníctvom kontaktných údajov týkajúcich sa stavu vašej objednávky, sťažností alebo vašich otázok. Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na splnenie našich povinností vyplývajúcich zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, alebo na vybavovanie sťažností a iných).

Na akom právnom základe spracovávame osobné údaje?

Toto sa spracováva na základe článku 6 ods. 1 bod. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 bod. c) GDPR – plnenie našej zákonnej povinnosti.

Ako dlho budeme spracovávať osobné údaje?

Počas trvania našej služby, alebo plnenia objednávky a potom 15 rokov od posledného poskytnutia takýchto služieb alebo tovaru.

 

2.3 Spracovanie osobných údajov v prípade informačných newsletterov (obchodných oznámení)

Ak ste kupujúci a nezakázali ste nám to urobiť pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu na odoslanie nášho bulletinu.

Z akého dôvodu?

Aby sme vám poskytli podporu pri nákupe, oslovili vás pomocou priameho marketingu.

Na akom právnom základe?

Umožňuje nám to Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.i, pokiaľ ste nám to počas nákupu nezakázali a legitímny záujem prevádzkovateľa pri poskytovaní priameho marketingu (najmä pri zasielaní komerčnej komunikácie a newsletterov) podľa článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Ako dlho budeme spracovávať osobné údaje?

15 rokov od vášho posledného nákupu. Z odberu newsletterov sa môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odkazu " odhlásiť sa z newsletterov" , alebo e-mailom na info@petparadise.sk

 

III.

Právny dôvod a účel spracovania osobných údajov

3.1 Právny dôvod na spracovanie osobných údajov je:

 • Plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • Legitímny záujem prevádzkovateľa pri poskytovaní priameho marketingu (najmä pri zasielaní komerčnej komunikácie a newsletterov) podľa článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie komerčných správ a newsletterov) podľa článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR ak nedošlo k objednávke tovaru.

 

3.2 Účelom spracovania osobných údajov je:

 • Vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom.  Pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nutné  pre úspešné vybavenie vašej objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa splniť. 
 • Zasielanie komerčnej komunikácie a vykonávanie iných marketingových činností.

 

3.3 Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR.

 

IV.

Obdobie uchovávania údajov

4.1 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje nasledovne:

 • Po dobu nevyhnutnú pre výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a dobu potrebnú  pre uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (na obdobie 15 rokov od skončenia zmluvného vzťahu). 
 • Po dobu do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 15 rokov ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 

4.2 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

5.1 Príjemcovia osobných údajov sú osoby: 

 • Ktoré sa podieľajú na preprave tovarov (  **123Kuriér,  s.r.o. ,Tomanoczyho 378, 027 43 Nižná nad Oravou ** Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 1 ** Paketa Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava 5).
 • Ktoré sa podieľajú na realizácii platieb na základe zmluvy (PayPal, Global Payments s.r.o., Vajnorská 100/8, 83104 Bratislava ), 
 • Ktoré zabezpečujú poskytovanie služieb elektronického obchodu (Shoptet) a iných služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,  (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, spoločnosť je zapísaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • Ktoré sa podieľajú na poskytovaní marketingových služieb.

 

5.2 Prevádzkovateľ má v úmysle prenášať osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ). Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia služieb pre zasielanie emailov (Mailchimp) a poskytovatelia cloudových služieb.

 

5.3 Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. Prevádzkovateľ a subdodávateľ uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorých subdodávateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového i softvérového perimetra, a teda nesie priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenie osobných údajov.

 

VI.

Používanie súborov cookies

 

Súbory cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa sťahujú do vášho zariadenia, keď navštívite našu webovú stránku. Súbory cookies sa potom posielajú späť na webovú stránku alebo na inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná pri každej ďalšej návšteve. 

Súbory cookies vykonávajú rôzne úlohy, ako napríklad umožnenie efektívnej navigácie medzi webovými stránkami, zapamätanie si vašich preferencií a zlepšenie celkovej používateľskej skúsenosti. Môžu tiež zabezpečiť, aby reklamy zobrazené online boli lepšie prispôsobené vám a vašim záujmom.

Na webovej stránke používame nasledujúce súbory cookies:

Potrebné súbory cookies: sú potrebné na prevádzku webovej stránky, umožňujú napríklad prihlásiť sa na zabezpečené časti stránky a ďalších základných funkcií stránky. Túto kategóriu súborov cookies nie je možné vypnúť.

Analytické/štatistické súbory cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a určiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webovú stránku. Pomáhajú nám zlepšiť spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tým, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame len s vaším predchádzajúcim súhlasom.

Reklamné súbory cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú vám zobrazovať reklamu a iný obsah, ktorý najlepšie zodpovedá vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame len s vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napríklad externých poskytovateľov služieb) môžu tiež používať súbory cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromaždeným súbormi cookies na webovej stránke.

Ďalšie informácie o súboroch cookies a ich aktuálnom zozname nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov..

Súhlas je možné vyjadriť začiarkavacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookies lište.

Následne môžete odmietnuť súbory cookies v nastaveniach vášho internetového prehliadača alebo nastaviť používanie iba niektorých z nich.

Ďalšie informácie o správe súborov cookies v každom prehliadači nájdete v nasledujúcich odkazoch:

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 

 

VII.

Vaše práva

7.1 Za podmienok stanovených v GDPR máte právo: 

 • Na prístup k vašim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, 
 • Na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade na obmedzenie spracovania v súlade s čl. 18 GDPR,
 • Na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, 
 • Namietať voči spracovaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR,
 • Na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 • Odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov písomne alebo elektronicky na adrese alebo  e-maile uvedeného v čl. 1 odstavec 2 týchto podmienok.

 

7.2 Máte tiež právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše právo na ochranu osobných údajov bolo porušené. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

VIII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

8.1 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky náležité technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

8.2 Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a osobných údajov v papierovej forme. Pri nakladaní osobnými údajmi sa riadi vnútropodnikovou smernicou pre ochranu osobných údajov.

8.3 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

IX.

Záverečné ustanovenia

9.1 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa s týmito podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a že ich v plnom rozsahu akceptujete.

9.2 S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich akceptujete v plnom rozsahu. 

9.3 Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť tieto podmienky. Nová verzia podmienok ochrany osobných údajov bude bezodkladne zverejnená na internetovej stránke petparadise.sk a poprípade vám zašleme novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

9.4 Vzťahy týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia GDPR a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom  23.12.2021