Podmienky ochrany osobných údajov

4

INFORMÁCIE A POUČENIE O PRÁVACH V ZMYSLE nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov.

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod číslom 1614559.

I.

Základné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: " GDPR ") je spoločnosť Sirex Group s.r.o., Štúrova 84, 956 12 Kamanová,  IČO: 48244171, zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Nitra, Oddiel Sro, vložka číslo: 39191/N (ďalej len "Prevádzkovateľ"). Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi a internými predpismi.                                                                            

1.2 Kontaktné informácie na prevádzkovateľa:

Adresa: Štúrova 84, 956 12 Kamanová

Telefón: +421911331595

email: info@petparadise.sk

1.3 Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

1.4 Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú: Ing. Peter Repík, email : repik@petparadise.sk

 

II.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

2.1 Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ prijal splnením vašej objednávky.

2.2 Prevádzkovateľ spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na splnenie zmluvy.

 

III.

Právny dôvod a účel spracovania osobných údajov

3.1 Právny dôvod na spracovanie osobných údajov je:

 • Plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • Legitímny záujem prevádzkovateľa pri poskytovaní priameho marketingu (najmä pri zasielaní komerčnej komunikácie a newsletterov) podľa článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie komerčných správ a newsletterov) podľa článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR ak nedošlo k objednávke tovaru.

 

3.2 Účelom spracovania osobných údajov je:

 • Vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom.  Pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nutné  pre úspešné vybavenie vašej objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa splniť. 
 • Zasielanie komerčnej komunikácie a vykonávanie iných marketingových činností.

 

3.3 Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR.

 

IV.

Obdobie uchovávania údajov

4.1 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje nasledovne:

 • Po dobu nevyhnutnú pre výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a dobu potrebnú  pre uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (na obdobie 15 rokov od skončenia zmluvného vzťahu). 
 • Po dobu do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 15 rokov ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 

4.2 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

5.1 Príjemcovia osobných údajov sú osoby: 

 • Ktoré sa podieľajú na preprave tovarov (Geis s.r.o. , Slovenská pošta), realizácii platieb na základe zmluvy (PayPal), 
 • Ktoré zabezpečujú poskytovanie služieb elektronického obchodu (Shoptet) a iných služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu, 
 • Ktoré sa podieľajú na poskytovaní marketingových služieb.

 

5.2 Prevádzkovateľ má v úmysle prenášať osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ). Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia služieb pre zasielanie emailov (Mailchimp) a poskytovatelia cloudových služieb.

 

5.3 Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. Prevádzkovateľ a subdodávateľ uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorých subdodávateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového i softvérového perimetra, a teda nesie priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenie osobných údajov.

 

VI.

Vaše práva

6.1 Za podmienok stanovených v GDPR máte právo: 

 • Na prístup k vašim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, 
 • Na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade na obmedzenie spracovania v súlade s čl. 18 GDPR,
 • Na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, 
 • Namietať voči spracovaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR,
 • Na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 • Odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov písomne alebo elektronicky na adrese alebo  e-maile uvedeného v čl. 1 odstavec 2 týchto podmienok.

 

6.2 Máte tiež právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše právo na ochranu osobných údajov bolo porušené.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

7.1 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky náležité technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

7.2 Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a osobných údajov v papierovej forme. Pri nakladaní osobnými údajmi sa riadi vnútropodnikovou smernicou pre ochranu osobných údajov.

7.3 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

8.1 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa s týmito podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a že ich v plnom rozsahu akceptujete.

8.2 S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich akceptujete v plnom rozsahu. 

8.3 Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť tieto podmienky. Nová verzia podmienok ochrany osobných údajov bude bezodkladne zverejnená na internetovej stránke petparadise.sk a poprípade vám zašleme novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

8.4 Vzťahy týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia GDPR a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15.4.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento web používa súbory cookies. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača.
Viac info o cookies.