eukaryotické

Eukaryoty sú organizmy, ktorých bunky majú hlavnú genetickú informáciu uloženú v bunkovom jadre izolovanom od okolitého prostredia fosfolipidovou membránou. Všetky mnohobunkové organizmy v užšom zmysle slova, ako napríklad všetky rastliny, huby a živočíchy, ale aj niektoré jednobunkové organizmy sú eukaryoty.